IV Ogólnopolska Konferencja Mediterranistyczna
19-20 listopada 2015 roku
Uniwersytet Wrocławski

Miłość w historii. Miłość w starożytności.

Wybrane teksty z VIII Konferencji Młodych Naukowców

11-13 XII 2012 r.

Recenzenci artykułów:Dr hab. Małgorzata Kowalewska, Dr Igor Wypijewski
Projekt okładki i redakcja:Gabriela Gajda
Publikacja pokonferencyjna wydana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności działające przy Instytucie Historycznym UWr
Wrocław 2015
ISBN: 978-83-943588-0-8

Piotr Głogowski, Jak się król zakochał w drzewie – miłość Kserksesa do platana

mgr Oliwia Khalil, Kontrowersje wokół metafory miłości w muzułmańskich utworach mistycznych

Marcin Stankiewicz, O Anubisie cudzołożniku. Cudzołóstwo w Rzymie w 19 r. n.e. w XVIII księdze Dawnych Dziejów Izraela Józefa Flawiusza

Łukasz Szeląg, Miłość w cieniu władzy i obowiązków - historia Tytusa i Bereniki

Konrad Szymański, Consuetudo est optima legum interpres, czyli o specyfice zawierania ponownych małżeństw w Bizancjum